Čo je to Pracovná Zdravotná Služba (PZS)?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Cieľom PZS je prevencia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Od 01.01.2015 každý zamestnávateľ.

PZS v 3 krokoch

Ponúkame Vám nový zmluvný spôsob poskytovania PZS aj s možnosťou bez paušálnych platieb za odborné a poradenské služby. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky obsahujúcej možnosti poskytovania PZS podľa toho, čo Vám viac vyhovuje.

Kto je to MEDICHEM, s.r.o.?

10 rokov na trhu. MEDICHEM, s.r.o. vznikla v roku 2006 na základe spoločenskej zmluvy medzi spoločnosťami MEDILAB, s.r.o. a CHEMPOR, s.r.o. za účelom poskytovania komplexnej pracovnej zdravotnej služby.

MEDILAB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva lekárske preventívne prehliadky a poskytuje nadštandardné lekárske služby.

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, životného prostredia, chemickej legislatívy a azbestu.

Prečo si vybrať MEDICHEM, s.r.o.?

Je lacnejšia prevencia za neporovnateľne nižšie náklady ako zaplatenie vysokého odškodného.

Novinky

Letné horúčavy

Prečítajte si odporúčania Úradu verejného zdravotníctva počas trvania letných horúčav. Pre čítanie kliknite na sem.

 

Vyhláška MDVRR č. 108/2016 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Legislatíva v oblasti chemickej bezpečnosti

Uvádzame prehľad legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti chemickej bezpečnosti. Pre čítanie kliknite na sem. Zdroj: ÚVZ SR

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Prečítajte si zaujímavé informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy publikované Európskov agentúrov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pre čítanie kliknite na sem. Zdroj: EU-OSHA


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča