Čo je to Pracovná Zdravotná Služba (PZS)?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Cieľom PZS je prevencia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Od 01.01.2015 každý zamestnávateľ.

PZS v 3 krokoch

Ponúkame Vám nový zmluvný spôsob poskytovania PZS aj s možnosťou bez paušálnych platieb za odborné a poradenské služby. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky obsahujúcej možnosti poskytovania PZS podľa toho, čo Vám viac vyhovuje.

Kto je to MEDICHEM, s.r.o.?

10 rokov na trhu. MEDICHEM, s.r.o. vznikla v roku 2006 na základe spoločenskej zmluvy medzi spoločnosťami MEDILAB, s.r.o. a CHEMPOR, s.r.o. za účelom poskytovania komplexnej pracovnej zdravotnej služby.

MEDILAB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva lekárske preventívne prehliadky a poskytuje nadštandardné lekárske služby.

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, životného prostredia, chemickej legislatívy a azbestu.

Prečo si vybrať MEDICHEM, s.r.o.?

Je lacnejšia prevencia za neporovnateľne nižšie náklady ako zaplatenie vysokého odškodného.

Novinky

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu v Herľanoch zameranú na kvalitu životného a pracovného prostredia. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Pozvánka na seminár

Pozývame Vás na odborný seminár OTÁZKY A ODPOVEDE k novelizáciám legislatívnych predpisov z oblasti ochrany zdravia pri práci. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Úplné znenie zákona

Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z.z. po jeho novelách nájdete po kliknutí sem. Zdroj: www.zbierka.sk

Letné horúčavy

Prečítajte si odporúčania Úradu verejného zdravotníctva počas trvania letných horúčav. Pre čítanie kliknite na sem.

 

Vyhláška MDVRR č. 108/2016 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča