Čo je to Pracovná Zdravotná Služba (PZS)?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Cieľom PZS je prevencia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Od 01.01.2015 každý zamestnávateľ.

PZS v 3 krokoch

Ponúkame Vám nový zmluvný spôsob poskytovania PZS aj s možnosťou bez paušálnych platieb za odborné a poradenské služby. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky obsahujúcej možnosti poskytovania PZS podľa toho, čo Vám viac vyhovuje.

Kto je to MEDICHEM, s.r.o.?

11 rokov na trhu. MEDICHEM, s.r.o. vznikla v roku 2006 na základe spoločenskej zmluvy medzi spoločnosťami MEDILAB, s.r.o. a CHEMPOR, s.r.o. za účelom poskytovania komplexnej pracovnej zdravotnej služby.

MEDILAB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva lekárske preventívne prehliadky a poskytuje nadštandardné lekárske služby.

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, životného prostredia, chemickej legislatívy a azbestu.

Prečo si vybrať MEDICHEM, s.r.o.?

Politika IMS (stlač pre čítanie)

Je lacnejšia prevencia za neporovnateľne nižšie náklady ako zaplatenie vysokého odškodného.

Novinky

Zmena miesta realizácie LPP

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás prostredníctvom tejto správy informovať o zmene miesta realizácie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ďalej len „LPP") v rámci mesta Bratislava. V termíne od 05.02.2018 je novým povereným zdravotníckym zariadením na výkon LPP poliklinika ProCare TRNAVSKÉ MÝTO (bývalá Železničná nemocnica a poliklinika), Šancová 110, 831 04 Bratislava. Poliklinika ponúka široké spektrum odborných ambulancií, samostatnú ambulanciu pracovnej zdravotnej služby a desať ambulancií všeobecného lekárstva, vďaka ktorým bude zabezpečená kvalitná a komplexná služba dohľadu nad zdravím pre Vašich zamestnancov.

Realizácie LPP môžeme rozšíriť o ďalšie polikliniky patriace do skupiny ProCare, a to: Central Jelačičova 7, Bratislava, Poliklinika Betliarska 3776/17, Bratislava, Poliklinika ProCare Sereď, Ivana Krasku 2464/38, ProCare Nitra, Fatranská 5, ProCare Žiar nad Hronom, Priemyselná ulica 12, ProCare Zvolen, J. Jiskru č. 8, ProCare Prešov, Jurkovičova 19, ProCare KVP Košice, Jána Pavla II. č.5 a u ďalších viac ako 800 zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci SR.

Požiadavku na zabezpečenie termínu LPP adresujte na pani Mgr. Ivanu Veselovskú, tel.: 02/391 434 05, mobil: 0903 704 714, e-mail: callcentrum@novapharm.sk a v kópii mailu na adresu: reclova.lenka@procare.sk

Veríme, že vyššie uvedená zmena prispeje k Vašej spokojnosti a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. - zmeny v PZS

S účinnosťou od 01.12.2017 sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Novela zákona prináša zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS), nie však jej zrušenie. Zabezpečenie plnenia povinností zamestnávateľa pre oblasť PZS vyplývajúcich z novely zákona je u našich súčasných klientov zabezpečené platnou zmluvou (zmluva MEDICHEM, s.r.o. - klient). V prípade otázok k zmenám v oblasti PZS nás neváhajte kontaktovať. Pre zobrazenie textu novely kliknite na sem. Zdroj: NR SR

Pozvánka na odborné školenie

Spoločnosť VIK s.r.o. Vás pozýva na odborné školenie REACH chemická legislatíva z pohľadu následných používateľov. Pre viac informácií kliknite na sem.

Pozvánka na konferenciu

Slovenská ergonomická spoločnosť Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu - 6. ročník konferencie Ergonómia 2017. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí

Prečítajte si zaujímavé informácie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí. Pre čítanie kliknite na sem. Zdroj: ÚVZ SR

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu incoBOZ s cieľom prezentovať nové trendy, postupy, prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia. Pre zobrazenie kliknite na sem.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča